Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Twitter ออกนโยบายใหม่ จะลบบัญชีที่ไม่เข้าสู่ระบบเกิน 6 เดือน

waizonne 0 Comments

Twitter ประกาศนโยบายใหม่ จะลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบมาใช้งานเกิน 6 เดือน โดยทวิตเตอร์เริ่มส่งคำแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้กลุ่มดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้คนที่ยังอยากใช้งานอยู่เข้ามาล็อกอินเพื่อแอคทีฟบัญชี

Continue reading