Press ESC to close

We found 0 resource for you...

วิธีลบเพื่อนในไลน์ถาวรทันที ไม่ต้องบล็อคก่อนลบ

ลบเพื่อนในไลน์ ถาวร สามารถลบได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นแล้ว จากเดิมที่ต้องบล็อคเพื่อนก่อนแล้วต้องเข้าในส่วนรายชื่อเพื่อนที่ถูกบล็อค เพื่อลบอย่างถาวร ซึ่งก็หลายขั้นตอน แต่การ UPDATE แอป LINE แล้วคุณสามารถลบชื่อเพื่อนใน LINE ออกได้ทันที โดยไม่ต้องบล็อคก่อนลบ

Continue reading