Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Apple ถอดสินค้า iMac Pro ออกจากเว็บไซต์แล้ว

สองสัปดาห์หลังแอปเปิลแสดงข้อความว่า iMac Pro จะจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด วันนี้แอปเปิลได้ถอด iMac Pro ออกจากเว็บแอปเปิลทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Continue reading